دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • فرایندهای گردش کار
  • آئین نامه ها و دستورالعمل ها
  • رسانه های آموزشی
  • مراکز ارائه خدمات
  • درباره ما
  • تماس با ما

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها
واحد بهداشت خانواده
واحد سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس
واحد بهداشت دهان و دندان
واحد آموزش و ارتقا سلامت
واحد بهداشت محیط
واحد بهداشت حرفه ای

واحد بهداشت خانواده
واحد بهداشت محیط
واحد بهداشت حرفه ای
واحد مبارزه با بیماریها
واحد نظارت بر مواد غذایی
واحد امور اداری
واحد بهداشت مدارس
واحد نظارت بر درمان
نمایش آمار بازدیدهای روز جاری:
5602
نمایش آمار بازدیدهای کل - فقط برای زیربخش فعلی
373465
کاربران حاضر در پایگاه:
0

بهورزی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

شرح وظایف واحد بهورزی

1- تد وین برنامه استراتژیک و برنامه جامع عملیاتی.

2- نظارت بر امر سر شماری خانه های بهداشت.

3- پایش از خانه های بهداشت تحت پوشش.

4- بررسی نیازهای آموزشی بهورزان .

5- پیگیری تجهیزات خانه های بهداشت.

6- تشکیل کمیته بهورزی به منظور بررسی مشکلات بهورزان.

7- برگزاری آزمون بهورزان شاغل در خانه های بهداشت .

8- هماهنگی جهت شرکت بهورزان و کاردان مربیان در کارگاههای آموزشی.

9- شرکت در کمیته های آموزشی و اجرایی.

10-برنامه ریزی جهت تکمیل زیج حیاتی.

11- شرکت درجلسات هماهنگی معاونت بهداشتی.

12- برنامه ریزی کارگاههای آموزشی بهورزان بر اساس نیاز سنجی.

13- ارسال پسخوراند پایشهای صورت گرفته از خانه های بهداشت .