دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • فرایندهای گردش کار
  • آئین نامه ها و دستورالعمل ها
  • رسانه های آموزشی
  • مراکز ارائه خدمات
  • درباره ما
  • تماس با ما

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها
واحد بهداشت خانواده
واحد سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس
واحد بهداشت دهان و دندان
واحد آموزش و ارتقا سلامت
واحد بهداشت محیط
واحد بهداشت حرفه ای
نمایش آمار بازدیدهای روز جاری:
38441
نمایش آمار بازدیدهای کل - فقط برای زیربخش فعلی
438375
کاربران حاضر در پایگاه:
4

بهورزی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

شرح وظایف واحد بهورزی

1- تد وین برنامه استراتژیک و برنامه جامع عملیاتی.

2- نظارت بر امر سر شماری خانه های بهداشت.

3- پایش از خانه های بهداشت تحت پوشش.

4- بررسی نیازهای آموزشی بهورزان .

5- پیگیری تجهیزات خانه های بهداشت.

6- تشکیل کمیته بهورزی به منظور بررسی مشکلات بهورزان.

7- برگزاری آزمون بهورزان شاغل در خانه های بهداشت .

8- هماهنگی جهت شرکت بهورزان و کاردان مربیان در کارگاههای آموزشی.

9- شرکت در کمیته های آموزشی و اجرایی.

10-برنامه ریزی جهت تکمیل زیج حیاتی.

11- شرکت درجلسات هماهنگی معاونت بهداشتی.

12- برنامه ریزی کارگاههای آموزشی بهورزان بر اساس نیاز سنجی.

13- ارسال پسخوراند پایشهای صورت گرفته از خانه های بهداشت .