دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • فرایندهای گردش کار
 • آئین نامه ها و دستورالعمل ها
 • رسانه های آموزشی
 • مراکز ارائه خدمات
 • درباره ما
 • تماس با ما

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها
واحد بهداشت خانواده
واحد سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس
واحد بهداشت دهان و دندان
واحد آموزش و ارتقا سلامت
واحد بهداشت محیط
واحد بهداشت حرفه ای

واحد بهداشت خانواده
واحد بهداشت محیط
واحد بهداشت حرفه ای
واحد مبارزه با بیماریها
واحد نظارت بر مواد غذایی
واحد امور اداری
واحد بهداشت مدارس
واحد نظارت بر درمان
نمایش آمار بازدیدهای روز جاری:
4181
نمایش آمار بازدیدهای کل - فقط برای زیربخش فعلی
373427
کاربران حاضر در پایگاه:
0

شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

مسئول واحد : خانم مهندس منتجبی ها

 

ﺑﺨﺶ ﭘﺮﺗﺎل: 

1-ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ راﺑﻂ ﭘﺮﺗﺎل 

 •  ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼس آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮﺗﺎل 
 •  درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر از اداره ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ آن 
 •  ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻬﺖ درج در ﭘﺮﺗﺎل ﻣﺮﮐﺰ 
 •  داﺷﺘﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن از اﻃﻼﻋﺎت درج ﺷﺪه در ﭘﺮﺗﺎل 
 •  ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﭘﺮﺗﺎل ﻣﺮﮐﺰ 

 2- ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺴﺌﻮل IT در ﭘﺮﺗﺎل : 

 •  ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد راﺑﻂ ﭘﺮﺗﺎل 
 •  ﻧﻈﺎرت، ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت و اﺧﺒﺎر ﻣﺮاﮐﺰ 
 •  ﺑﺮﺳﯽ ﻣﺪاوم وﺿﻌﯿﺖ رﺗﺒﻪ ﭘﺮﺗﺎل ﻣﺮﮐﺰ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ  

ﺑﺨﺶ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداري: 

1- ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ راﺑﻄﯿﻦ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداري ﻣﺮاﮐﺰ 

 •  ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮان در ﻧﺮﻣﺎﻓﺰار اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداري 
 •  اﻋﻼم ﮐﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺳﻤﺖ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ اداره ي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺸﮕﺎه 
 •  ﭘﯿﮕﯿﺮي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰار اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداري 

2- ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺴﺌﻮل it در اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداري 

 •  ﮐﻨﺘﺮل رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري ، ﻧﺮم اﻓﺰاري و ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻪ در ﮐﺎر ﻧﺮم اﻓﺰار اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ 

و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ 

 •  ﺗﻬﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﺮم اﻓﺰار اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﺑﺮان 

ﺑﺨﺶ ﺷﺒﮑﻪ: 

1- ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ، ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﺎزدﯾﺪ دوره اي از ﺳﺮورﻫﺎ ، ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻫﺎ ، روﺗﺮﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ 

2- ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﮐﺮدن ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ ، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎ ، ﺳﺮورﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ log ﻫﺎي ﺳﺮورﻫﺎ و ﭘﯿﮕﯿﺮي و ﮔﺰارش ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮك 

3- ﺗﻬﯿﻪ آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ﺑﺎ ﻻﯾﺴﻨﺲ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ 

4- اﻓﺰاﯾﺶ اﻓﺰوﻧﮕﯽ در ﻣﻮاردي از ﻗﺒﯿﻞ ﻫﺎرد دﯾﺴﮑﻬﺎ ، ﺳﺮورﻫﺎ ، ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ، ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺳﺮورﻫﺎي ﻣﻬﻢ 

ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ downtime ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ 

ﺑﺨﺶ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار : 

1- اﯾﺠﺎد و ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ 

2- ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ 

3- ﺑﺎزدﯾﺪ دوره اي از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد 

4- ﭘﺮﻫﯿﺰ از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ 

5- ﭘﻠﻤﭗ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ 

 


دفعات مشاهده: 1437 بار   |   دفعات چاپ: 109 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر