مطالب آموزشی

 

فراخوان مجدد واگذاری عملیات جمع آوری، حمل، بی خطرسازی و دفع نهایی پسماندهای عفونی شهرستان های تابعه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران

لطفا از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

 

 

 

https://vch.iums.ac.ir/ZiVXo

Template settings