مطالب آموزشی

فراخوان واگذاری پایگاه سلامت غیر ضمیمه

شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد در نظر دارد پایگاه سلامت غیر ضمیمه شماره 3 حضرت ابوالفضل(ع) سر آسیاب (پایگاه گلها) را بر اساس قرارداد واگذاری ارائه خدمات در پایگاه های سلامت غیر ضمیمه از طریق استعلام بهاء واگذار نماید. لذا واجدین شرایط متقاضی می توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس setsdiran.ir اقدام به ثبت نام نمایند.

 

شروع ثبت نام در سامانه الکترونیک دولت

جلسه توجیهی

پایان ثبت نام در سامانه الکترونیک دولت

بازگشایی سامانه

1401/11/13

1401/11/17

1401/11/23

1401/11/26

 

 

 

توجه:

بارگذاری فرم پیشنهاد قیمت ممهور به مهر شرکت و مدارک اعلام شده در فرم شرایط عمومی واگذاری، در سامانه تدارکات الکترونیک دولت الزامی می باشد.

محل برگزاری جلسه توجیهی :

ملارد -  بلوار رسول اکرم -سالن جلسات -زمان دوشنبه 1401/11/17ساعت 11 صبح

 

پیوست 1 : اطلاعات واحد ها 

پیوست 2 : بسته خدمتی ( این فایل را به صورت یک حلقه CD دریافت خواهید کرد )

پیوست 3 : استاندارد تجهیزات 

پیوست 4 : چک لیست پیمانکار 

پیوست 5 : منشور اخلاق اسلامی 

پیوست های قرارداد پایگاه سلامت 

قرارداد واگذاری پایگاه سلامت  

نمونه فرم شرایط عمومی 

Template settings