مطالب آموزشی

 

اسامی پرسنل واحد نظارت بر مواد غذایی ،آرایشی و بهداشتی

 

 

سهراب میرزایی                       کارشناس  نظارت بر مواد غذایی ،آرایشی و بهداشتی

مریم نایبی                              کارشناس نظارت بر مواد غذایی ،آرایشی و بهداشتی

الناز محمدی                            کارشناس نظارت بر مواد غذایی ،آرایشی و بهداشتی

پریسا داودی                            کارشناس نظارت بر مواد غذایی ،آرایشی و بهداشتی

فائزه فرهادی                            کارشناس  نظارت بر مواد غذایی ،آرایشی و بهداشتی

فاطمه ملایی                           کارشناس  نظارت بر مواد غذایی ،آرایشی و بهداشتی

 

 

 

شرح وظایف کارشناس مسئول واحد نظارت بر مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی

 

برنامه ریزی و شرکت در بازدید های کنترل مستمر تمدید ، صدور و اصلاح پروانه های بهداشتی ثبت منبع (PMF

کارخانجات تولید  مواد غذایی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی و انبارها و

سرد خانه های نگهداری مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی و نظارت بر کلیه فعالیتهای برنامه عملیاتی و تکمیل فرم های مربوطه در سامانه audit

رسیدگی به شکایات دریافتی و برنامه ریزی و شرکت در بازدید های مربوطه

ارجاع درخواست های واحدهای تولیدی به کارشناسان جهت بررسی مدارک و پیگیری های لازم

نظارت بر صدور اخطار کتبی و معرفی متخلفین به  کمیسیون عدم انطباق معاونت و کمیسیون ماده 11 و دادسرا و تعزیرات

نظارت بر تکمیل و ارسال آمار های روزانه و ماهیانه

(آمار بازدید آمار نمونه برداری آمار بدهی آمار فیش های پرداختی آمار اقدامات قانونی و ....)  و   نیزآمار سه ماهه به دانشگاه

 

 

شرح وظایف کارشناسان نظارت بر مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی

 

 

شرکت در بازدید های کنترل مستمر تمدید ، صدور و اصلاح پروانه های بهداشتی ثبت منبع (PMF)

 کارخانجات تولید  مواد غذایی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی و انبارها و سرد خانه های نگهداری مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی و انجام کلیه فعالیتهای برنامه عملیاتی و تکمیل فرم های مربوطه در سامانه audit

شرکت در بازدید های رسیدگی به شکایات و انجام مکاتبات مربوطه

بررسی  درخواست های واحدهای تولیدی و  چک کردن مدارک دریافتی و پیگیری های لازم

صدور اخطار کتبی و معرفی متخلفین به  کمیسیون عدم انطباق معاونت و کمیسیون ماده 11 و دادسرا و تعزیرات و تکمیل آمارهای مربوطه

انجام و پاسخگویی به کلیه درخواست های ارجاع شده از سوی مسئول واحد و انجام کلیه وظایف محوله اختصاصی از سوی مسئول واحد

 

 

                                             

 

Template settings